Tilbage til indeks

Korsør Slægtshistorisk Forening af 1978

Generalforsamling

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.15 på Biblioteket.

DAGSORDEN og referat

1.     Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Clara Svendsen. Lovlig indkaldt via meddelelse i ”Slægten”. Clara Svendsen blev valgt som dirigent. Generalforsamling lovligt indkaldt iht. lovene, som foreskriver 3 uger før. Annonceret i Slægten, som vi fik i januar.

 

2.     Formanden aflægger beretning for det forløbne år. Hans Burchardt aflagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt uden bemærkninger.

 

3.     Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskab blev gennemgået og godkendt af forsamlingen. Revisoren Lise Sørensen fremlagde regnskab, da kassereren Kirsten Christensen var syg.

 

4.      Behandling af indkomne forslag. Der er indkommet 2 forslag. Et forslag fra Clara Svendsen (1) og et forslag fra bestyrelsen (2). Forslag 1 om opsigelse af Slægten og annoncering heri blev godkendt af forsamlingen. Den nye bestyrelse blev pålagt at arbejde videre med dette og få opsagt abonnement.

Forslag 2 om ny mødedag blev godkendt og ny bestyrelse blev opfordret til at finde en løsning her.

 

5.     Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår (2017) Uændret. Godkendt

 

6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant:

På valg til bestyrelsen for 2 år er Birgit Johansen. Modtager genvalg. Ingen andre forslag.  Birgit Johansen genvalgt med applaus

På valg til bestyrelsen for 2 år er Hans Burchardt. Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Kay-Verner Christiansen. Kay-Verner Christiansen blev valgt for 2 år med applaus. Ingen andre forslag.

Da Karin Vedel ønsker at udtræde af bestyrelsen: Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 1 år: Bestyrelsen foreslår Benny Hansen. Benny Hansen blev valgt for 1 år med applaus.  Ingen andre forslag.

På valg til bestyrelsessuppleant for 1 år er John Hansen. Modtager genvalg. John Hansen blev genvalg for 1 år med applaus, ingen andre forslag.

 

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år:

På valg som revisor er Lise Sørensen. Modtager genvalg. Lise Sørensen blev genvalgt for 1 år. Ingen andre forslag.

På valg som revisorsuppleant er Jonna Green. Modtager genvalg. Jonna Green blev genvalgt, ingen andre forslag.

 

8.     Eventuelt.  Der var fin debat, bl.a. blev DIS drøftet, der var flere medlemmer der kom til deres arrangementer. Så det er op til bestyrelsen at drøfte muligheder for evt. samarbejde her. 

 

                                                      Generalforsamlingen slut . Tak til dirigenten.

 

Generalforsamling/møde med skøn kage bagt af Pia Majgaard Jensen, sluttede omkring kl. 20.45 og vi var 13 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

referat: Flemming og Clara Svendsen